آرشیو اخبار

با پذیرش درخواست دانشگاه تهران، ایران به عضویت مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس درآمد

با پذیرش درخواست دانشگاه تهران، ایران به عضویت مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس درآمد

با پذیرش درخواست عضویت عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی ایران به عضویت مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس درآمد.