آرشیو اخبار

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (PhD)با استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی (بدون شرکت درآزمون) برای سال تحصیلی۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (PhD)با استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی (بدون شرکت درآزمون) برای سال تحصیلی۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (PhD)با استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی (بدون شرکت درآزمون) برای سال تحصیلی۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دانشگاه تهران

آگهی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ( بدون شرکت درآزمون) ویژه برگزیدگان علمی سال تحصیلی۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دانشگاه تهران

آگهی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ( بدون شرکت درآزمون) ویژه برگزیدگان علمی سال تحصیلی۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دانشگاه تهران

آگهی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ( بدون شرکت درآزمون) ویژه برگزیدگان علمی سال تحصیلی۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دانشگاه تهران