دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

بخش نخست گزارش ملی سیلاب به رئیس جمهور ارائه شد / گزارش نهایی تا دو ماه دیگر

بخش نخست گزارش ملی سیلاب به رئیس جمهور ارائه شد / گزارش نهایی تا دو ماه دیگر

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، از ارائه بخش نخست گزارش ملی سیلاب به رئیس جمهور و هم‌چنین ارائه گزاش نهایی تا دو ماه دیگر خبر داد.

کشور نیازمند یافتن راه‌های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل است

کشور نیازمند یافتن راه‌های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل است

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، در نشستی تخصصی یافتن راه‌های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل را از نیازهای کشور برشمرد.

طرح‌نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نظریه پذیرفته شد

طرح‌نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نظریه پذیرفته شد

طرح‌نامه دکتر محمدرضا ریخته‌گران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، از سوی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌‌‌پردازی، نقد و مناظره به‌عنوان «نظریه» پذیرفته و حائز مرتبه «کرسی موفق» شد.