اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه تغییر تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳  (معرفی شده در مهر ماه سال ۱۳۹۳ )  پردیس البرز

اطلاعیه تغییر تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ (معرفی شده در مهر ماه سال ۱۳۹۳ ) پردیس البرز

اطلاعیه تغییر تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ (معرفی شده در مهر ماه سال ۱۳۹۳ ) پردیس البرز

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) پردیس های کیش، ارس و البرز دانشگاه تهران – سال۱۳۹۳

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) پردیس های کیش، ارس و البرز دانشگاه تهران – سال۱۳۹۳

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) پردیس های کیش، ارس و البرز دانشگاه تهران – سال۱۳۹۳

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس های البرز و بین المللی کیش و ارس و دوره های مجازی ( ویژه شاغلین ) پردیس ها و دانشکده های ...

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس های البرز و بین المللی کیش و ارس و آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین )

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس های البرز و بین المللی کیش و ارس و آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین )

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس های البرز و بین المللی کیش و ارس و آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین )