اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه و جدول زمان بندی مرحله دوم پردیس / دانشکده ها-سومین دوره آزمون کارشناسی ارشد آموزشهای الکترونیکی (مجازی ) سال تحصیلی ۹۰-۸۹ (نیمسال دوم)

اطلاعیه و جدول زمان بندی مرحله دوم پردیس / دانشکده ها-سومین دوره آزمون کارشناسی ارشد آموزشهای الکترونیکی (مجازی ) سال تحصیلی ۹۰-۸۹ (نیمسال دوم)

اطلاعیه و جدول زمان بندی مرحله دوم پردیس / دانشکده ها-سومین دوره آزمون کارشناسی ارشد آموزشهای الکترونیکی (مجازی ) سال تحصیلی ۹۰-۸۹ (نیمسال دوم)

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی (مجازی) ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی (مجازی) ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی (مجازی) ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹