اخبار علمی-فناوری - آرشیو

اولین سمپوزیوم تخصصی و کارگاه آموزشی رویکردهای بالینی و مهندسی جایگزینی مفصل ران (آرتروپلاستی) در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد.

اولین سمپوزیوم تخصصی و کارگاه آموزشی رویکردهای بالینی و مهندسی جایگزینی مفصل ران (آرتروپلاستی) در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد.

اولین سمپوزیوم تخصصی و کارگاه آموزشی رویکردهای بالینی و مهندسی جایگزینی مفصل ران (آرتروپلاستی) در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد.