اخبار علمی-فناوری - آرشیو

طرح‌نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نظریه پذیرفته شد

طرح‌نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان نظریه پذیرفته شد

طرح‌نامه دکتر محمدرضا ریخته‌گران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، از سوی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌‌‌پردازی، نقد و مناظره به‌عنوان «نظریه» پذیرفته و حائز مرتبه «کرسی موفق» شد.