اخبار علمی-فناوری - آرشیو

پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» از دانشگاه تهران انتخاب شد

پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» از دانشگاه تهران انتخاب شد

جایزه‌ی پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» به دانشجوی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، تعلق گرفت.