اخبار علمی-فناوری - آرشیو

یافته‌های جدید دربارۀ انتقالات مکانیکی سلول، در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بررسی شد

یافته‌های جدید دربارۀ انتقالات مکانیکی سلول، در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بررسی شد

پروفسور محمدرضا کاظم‌پور مفرد، از دانشگاه برکلی، با موضوع «مدل‌های بیوفیزیکی انتقالات مکانیکی سلول» در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران سخنرانی کرد.