محیط زیست - آرشیو

انعقاد توافق‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور

انعقاد توافق‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور

روابط عمومی دانشگاه تهران: توافق‌نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران و معاونت محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شد.