محیط زیست - آرشیو

حوزه‌های اقدامات اجرایی مدیریت سبز دانشگاه تهران اعلام شد

حوزه‌های اقدامات اجرایی مدیریت سبز دانشگاه تهران اعلام شد

در جهت تحقق اهداف سومین برنامه توسعه دانشگاه مبنی بر «حفظ محیط‌زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز»، حوزه‌های اقدامات اجرایی مدیریت سبز دانشگاه تهران اعلام شد.