محیط زیست - آرشیو

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و ششمین جشنواره مهندسی ومدیریت آب ایران ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.