محیط زیست - آرشیو

معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران در نشست آموزشی دانشگاه سبز شرکت کردند

معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران در نشست آموزشی دانشگاه سبز شرکت کردند

نشست آموزشی با عنوان «دانشگاه سبز» ویژه معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران به همت مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران و با همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،۳ بهمن ۱۳۹۷، برگزار شد.