اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

فراخوان شناسایی پیمانکار امور نگهداری فضای سبز کوی دانشگاه

فراخوان شناسایی پیمانکار امور نگهداری فضای سبز کوی دانشگاه

اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران طی فراخوانی امور نگهداری فضای سبز خوابگاه‌های کوی دانشگاه را به مناقصه گذاشته است. متن فراخوان به این شرح است: