اخبار ستادی - آرشیو

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس است

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس است

معاون دانشجویی دانشگاه تهران، با بیان اینکه در بخش تعمیر، تجهیز، خرید و توسعه دچار کمبود اعتبارات هستیم، گفت: «از دولت و نمایندگان مجلس در زمان بودجه‌بندی درخواست داریم که به دانشگاه تهران توجه بیشتری ...