اخبار ستادی - آرشیو

دکتر نیلی احمدآبادی به نقل از خبرگزاری فارس: از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.

دکتر نیلی احمدآبادی به نقل از خبرگزاری فارس: از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.

دکتر نیلی احمدآبادی به نقل از خبرگزاری فارس :از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.