اخبار پژوهشی - آرشیو

دانشگاه تهران، مقام اول بیشترین پروژه‌های مشترک بین‌المللی

دانشگاه تهران، مقام اول بیشترین پروژه‌های مشترک بین‌المللی

مقام اول تعداد برنامه‌های مشترک دانشگاه‌های ایران با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره‌های مشترک آموزش، طرح‌های تحقیقاتی مشترک به دانشگاه تهران اختصاص دارد.