اخبار رویدادها - آرشیو

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی با هدف بررسی و تدوین الویت ها و ارایه راهکارهای علمی و عملیاتی حوزه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد.