اخبار رویدادها - آرشیو

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۶ شهریور ماه

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۶ شهریور ماه

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۶ شهریور ماه (دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، دامپزشکی، علوم اجتماعی ، اقتصاد، مدیریت، علوم اطلاعات و دانش شناسی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی AUAP-UT (اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه) ۱۵ الی ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۴ الی ۲۵ آبانماه ۱۳۹۳)

برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی AUAP-UT (اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه) ۱۵ الی ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۴ الی ۲۵ آبانماه ۱۳۹۳)

برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی AUAP-UT (اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه) ۱۵ الی ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۴ الی ۲۵ آبانماه ۱۳۹۳)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۵ شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های فارابی ،هنرهای زیبا ، دانشکده‌های الهیات ،زبانها و ادبیات خارجی، روانشناسی و علوم تربیتی)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۵ شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های فارابی ،هنرهای زیبا ، دانشکده‌های الهیات ،زبانها و ادبیات خارجی، روانشناسی و علوم تربیتی)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۵ شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های فارابی ،هنرهای زیبا ، دانشکده‌های الهیات ، زبانها و ادبیات خارجی،روانشناسی و علوم تربیتی)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان  ۲۴ شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های ابوریحان ، کشاورزی و دانشکد، علوم ه جغرافیا)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۴ شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های ابوریحان ، کشاورزی و دانشکد، علوم ه جغرافیا)

گزارش تصویری مراسم استقبال از نو دانشجویان ۲۴ شهریور ماه (نو دانشجویان پردیس‌های ابوریحان ، کشاورزی ،علوم و دانشکده جغرافیا)