حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی - آرشیو

گزارش‌های نهایی «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منتشر شدند

گزارش‌های نهایی «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منتشر شدند

روابط عمومی دانشگاه تهران: دبیرخانه «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» سه گزارش نهایی این هیأت و ۱۵ گزارش نهایی کارگروه‌های مختلف آن را منتشر کرد.