اخبار توسعه‌ای - آرشیو

دانشگاه تهران با عضویت در اتحادیه‌های دانشگاهی نقش بین‌المللی خود را تقویت می‌کند

دانشگاه تهران با عضویت در اتحادیه‌های دانشگاهی نقش بین‌المللی خود را تقویت می‌کند

دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، با اشاره به ضرورت عضویت دانشگاه تهران در اتحادیه‌های بین‌المللی، تأکید کرد: «دانشگاه تهران با عضویت در اتحادیه‌های بین‌المللی، نقش ملی و بین‌المللی خود را تقویت می‌کند».