واحدها - آرشیو

آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط‌زیست دانشگاه تهران به عضویت شبکه آزمایشگاهی کشور درآمد

آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط‌زیست دانشگاه تهران به عضویت شبکه آزمایشگاهی کشور درآمد

آزمایشگاه «سنجش و پایش آب و محیط‌زیست» دانشکده عمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران به عضویت شبکه آزمایشگاهی کشور درآمد.

رشته‌های «مطالعات حقوق قانون‌گذاری» و «قرآن‌کاوی» رایانشی راه‌اندازی می‌شود / طراحی سرفصل‌های رشته «تحول هوشمند»

رشته‌های «مطالعات حقوق قانون‌گذاری» و «قرآن‌کاوی» رایانشی راه‌اندازی می‌شود / طراحی سرفصل‌های رشته «تحول هوشمند»

معاون آموزشی دانشکدگان فارابی از راه‌اندازی سه رشته جدید بین‌رشته‌ای در مقطع کارشناسی‌ارشد و یک بین‌رشته‌ای جدید در دوره دکترا در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران خبر داد.