اخبار آموزشی - آرشیو

دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در دانشگاه تهران برگزار شد

دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در دانشگاه تهران برگزار شد

دوره کوتاه‌مدت تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد.