اخبار آموزشی - آرشیو

شروع ثبت نام در ۲۰ رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۲-۹۱، بدون آزمون سراسری در پردیس بین المللی ارس

شروع ثبت نام در ۲۰ رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۲-۹۱، بدون آزمون سراسری در پردیس بین المللی ارس

شروع ثبت نام در ۲۰ رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۲-۹۱، بدون آزمون سراسری در پردیس بین المللی ارس