اخبار آموزشی - آرشیو

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و اخذ مدارک تحصیلی (حضوری) و ضمایم آن مربوط به پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۳

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و اخذ مدارک تحصیلی (حضوری) و ضمایم آن مربوط به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۳

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و اخذ مدارک تحصیلی (حضوری) و ضمایم آن مربوط به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۳

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و اخذ مدارک تحصیلی مربوط به پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی  پردیس ها و دانشکده ها مقطع دکتری تخصصی « PhD » سال ۱۳۹۳

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و اخذ مدارک تحصیلی مربوط به پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی پردیس ها و دانشکده ها مقطع دکتری تخصصی « PhD » سال ۱۳۹۳

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی و اخذ مدارک تحصیلی مربوط به پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی پردیس ها و دانشکده ها مقطع دکتری تخصصی « PhD » سال ۱۳۹۳