اخبار دانشگاه سبز - آرشیو

جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، گامی در جهت فرهنگ‌سازی «مدیریت سبز»

جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، گامی در جهت فرهنگ‌سازی «مدیریت سبز»

دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مدیریت سبز ایفا می‌کند.