اخبار دانشگاه سبز - آرشیو

اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگا‌ه‌های دانشگاه تهران برگزار شد

اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگا‌ه‌های دانشگاه تهران برگزار شد

اولین جلسه کار گروه سرای سبز خوابگاه‌های دانشگاه تهران سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ با حضور اعضای کارگروه و کمیته‌ها در دفتر مدیر کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران برگزار شد.