اخبار دانشگاه سبز - آرشیو

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران اقدامات حوزه مدیریت سبز را تشریح کرد

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران اقدامات حوزه مدیریت سبز را تشریح کرد

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران، اقدامات حوزه مدیریت سبز دانشگاه در سال جاری و برنامه‌های آتی را تشریح کرد.