اخبار دانشگاه سبز - آرشیو

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز برگزار شد

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز برگزار شد

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.