گفت‌وگو / گزارش - آرشیو

نقش مهم اساتید در افزایش خودباوری دانشجویان

نقش مهم اساتید در افزایش خودباوری دانشجویان

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نقش مهم اساتید در افزایش خودباوری دانشجویان، تاکید کرد: اعضای هیأت علمی باید نسبت به اهمیت تعامل با دانشجویان آگاه باشند زیرا به طور قطع، تعامل مؤثر ...

نگهداری از پنج هزار عکس دوران قاجاریه در دانشگاه تهران

نگهداری از پنج هزار عکس دوران قاجاریه در دانشگاه تهران

رئیس بخش نسخه‌های کتبی کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه تهران گفت: این عکس‌ها نقش مؤثری در پژوهش‌ها از منظر جنبه‌های تاریخی، اجتماعی، مردم‌شناسی و فرهنگ عامه دارند.