واحدها - آرشیو

دوره‌های آموزشی مرتبط با تجهیزات دارای فناوری بالا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دوره‌های آموزشی مرتبط با تجهیزات دارای فناوری بالا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

آزمایشگاه مرکزی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، دوره‌های آموزشی مرتبط با تجهیزات دارای فناوری بالا را به صورت رایگان برای متقاضیان سراسر کشور برگزار می‌کند.