مطالب مرتبط با کلید واژه

نادانی نخستین


بحران در علم ناشی از محدودیت ذاتی آن است / شرط ادب و پرورش، خروج از نادانی نخستین است / علت سرگردانی انسان امروزی،  فقدان خرد کل‌ نگر است
دکتر طباطبایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

بحران در علم ناشی از محدودیت ذاتی آن است / شرط ادب و پرورش، خروج از نادانی نخستین است / علت سرگردانی انسان امروزی، فقدان خرد کل‌ نگر است

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر محمدتقی طباطبایی عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران است. از مقالات ایشان می‌توان «درباره غرب و پرسش از وجود»، «مسأله تمایز و معنای دوگانه وجود در تفکر دکارت»؛ رویکردی فعال به مسأله تکنیک در اندیشه رضا داوری اردکانی»؛ از غرب‌زدگی تا توسعه‌نیافتگی، از فلسفه تا روشنفکری: سنجش درون‌ماندگار»؛ «هم پژوهشگر وهم آموزگار» و غیره اشاره کرد.

ادامه مطلب