ترویج فضای مفهومی - آرشیو

همکاری پژوهشی بین دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه‌های مالزی

همکاری پژوهشی بین دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه‌های مالزی

دو قرارداد همکاری پژوهشی بین دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه‌های مالزی با حضور دبیرکل آموزش عالی مالزی در دانشکده علوم اجتماعی امضا شد.