راه‌اندازی مراکز پیشرفته - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شیروان در استان خراسان شمالی

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شیروان در استان خراسان شمالی

ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شیروان در استان خراسان شمالی، توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.