حمایت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از پایان‌نامه‌های مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله

تعداد بازدید:۱۱۰۷
مؤسسه ژئوفیزیک طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه تهران که در راستای پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه‌ها تعریف و اجرا شوند، حمایت می‌کند. در بخش‌هایی از این اطلاعیه‌ آمده است:
  • موضوع پایان‌نامه تأیید شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه / دانشکده / مرکز، باید منطبق بر موضوعات مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله بوده و در کارگروه - علمی اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک به تصویب رسیده باشد.
  • پیشنهاد پایان‌نامه حداکثر سه ماه پس از تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مربوطه باید به مرکز مطالعات پیش‌‌نشانگرهای زلزله ارائه شده باشد.
  • دانشجو موظف است گزارش پایان‌نامه و مقاله مستخرج از آن را به صورت یک نسخه صحافی شده به همراه یک عدد CD حاوی متن گزارش در فرمت word وPDF حداکثر تا یک سال پس از تاریخ دفاع از پایان‌نامه به مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک ارائه نماید.
  • برای هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله، در صورت حائز شرایط بودن، به ترتیب حداکثر ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال از طرف مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پرداخت می‌شود.
  • در خصوص پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد، پس از ارائه پایان‌نامه و پذیرش مقاله علمی– پژوهشی مرتبط، با ایندکس ISC تا سقف ۲۰ میلیون ریال و با ایندکس ISI تا سقف ۳۰ میلیون ریال، پس از تأیید کمیته علمی– اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله قابل پرداخت است.
  • در خصوص پایان‌نامه‌های مقطع دکتری پس از ارائه پایان‌نامه و یک مقاله علمی–پژوهشی مرتبط، با ایندکس ISI و پس از تأیید کارگروه علمی–اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله تا سقف ۵۰ میلیون ریال قابل پرداخت است.
  • ذکر عبارت «این پایان‌نامه با حمایت و پشتیبانی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اجرا شده است»، در مقاله و در ابتدای پایان‌نامه ضروری است.

نظر شما :