دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۱۷

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۶ کد : ۴۴۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۳۷۹

 

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای»، دانشگاه تهران توانسته است جایگاه نخست ملی و جایگاه ۳۰۱ تا ۴۰۰ جهانی را کسب کند.

دانشگاه تهران در ویرایش پیشین این نظام نیز جایگاه مشابهی به دست آورده بود. امتیازهای دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی شانگهای در جدول یک آمده است.

جدول ۱. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

نام مؤسسه

سرانه عملکرد

انتشارات

ساینس و نیچر

پژوهشگران پراستناد

اعضای هیأت علمی

دانش‌آموختگان

۲۱.۵

۴۲.۴

۱.۵

۰

۰

۱۲.۴

دانشگاه تهران

 

رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را بر پایۀ شش شاخص کلیدی، یعنی دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»، اعضای هیأت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»، پژوهشگران پراستناد در ۲۱ حوزۀ موضوعی، مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های «ساینس» و «نیچر»، مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی، و سرانۀ عملکرد اعضای هیأت علمی مؤسسه ارزیابی می‌کند.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای»، ایران توانسته است هشت جایگاه را به خود اختصاص دهد و رتبۀ ۳۸ جهان را از نظر شمار مؤسسه‌های موجود در فهرست ۸۰۰ مؤسسۀ برتر رتبه‌بندی «شانگهای» به دست آورد. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه تهران تنها مؤسسه ایرانی در جمع ۴۰۰ مؤسسۀ برتر بوده است. علاوه بر آن، ایران دو مؤسسه در جمع ۵۰۰ مؤسسۀ برتر، و هشت مؤسسه در جمع ۸۰۰ مؤسسۀ برتر داشته است. دانشگاه‌های «تهران» و «صنعتی امیرکبیر» مؤسسه‌های ایرانی برتر هستند که در فهرست ۵۰۰ مؤسسۀ پیشگام دنیا رتبه‌بندی شده‌اند. دانشگاه‌های صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی شهید بهشتی نیز مؤسسه‌هایی هستند که در رتبۀ ۵۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفته‌اند. در جدول ۲ رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌ها آمده است.

 جدول۲. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

۱

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۳

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۵

۶۰۱-۷۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۶

۷۰۱-۸۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷

۷۰۱-۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸

۷۰۱-۸۰۰

 
 

( ۲۴ )

نظر شما :