طراحی منظر شهر بریل برای نابینایان در دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۵۲۷
محققان دانشگاه تهران، راهکارهای مناسب طراحی منظر شهر بریل برای حضور افراد نابینا را ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، صبا سلطان قرائی، دانشجوی رشته معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در طرحی پژوهشی به سرپرستی دکتر سید امیر منصوری، راهکارهای مناسب طراحی منظر شهر بریل برای افراد نابینا را ارایه کردند.

هدف این پژوهش، در نگاه کل‌نگر، ایجاد تسهیلات اجتماعی و در نگاه جزءنگر، ایجاد تسهیلات فیزیکی بین همه شهروندان اعم از بینا و نابیناست که با توجه به دو بعد ذهنی و عینیِ شهر و با به کار بستنِ دو رویکرد کلی و جزئی به آن پرداخته شده است.

در رویکرد کل‌نگر در این پژوهش، شهر برای همه اعم از بینا و نابینا در نظر گرفته شده و در این راستا راهکارهایی همچون تعاملات اجتماعی، افزایش حضور در فضاهای جمعی و اشتراکی، آموزش افراد جامعه و طراحی چندحسی با تلفیق حواس بی‌فاصله و بافاصله ارایه ‌گردیده است و در رویکرد جزءنگر، اصول طراحی همگانی، رفع موانع فیزیکی و حصارها، طراحی بر مبنای قوانین شهر بریلی و قوانین عصای سفید در نظر گرفته شده است.


نظر شما :