دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی در رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (وبومتریکس) قرار گرفت / جهش ۸۸ پله‌ای رتبه جهانی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۴۰۰
بر پایۀ ویرایش ژانویۀ نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» (رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۲ میلادی، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و ۳۰۸ جهان جای گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت بین‌الملل، رتبۀ جهانی دانشگاه تهران در ویرایش پیشین این نظام ۳۹۶ بوده است. در نمودار یک، روند جایگاه دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی از ویرایش ۲۰۱۴ تا ویرایش ژانویۀ ۲۰۲۲ میلادی آمده است.

بر پایۀ ویرایش ژانویۀ نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» (رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۶۹۴ مؤسسۀ ایرانی در سیاهه ۳۰ هزار مؤسسه‌ای این رتبه‌بندی هستند.

پس از دانشگاه تهران، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی اصفهان»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی تبریز» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی قرار دارند.

در جدول ‏یک، رتبۀ ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی و رتبه جهانی آنها در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی گزارش شده است.
 

جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویۀ ۲۰۲۲ میلادی

بهترین امتیاز دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی در «سرآمدی» به دست آمده که در آن در جایگاه ۲۳۸ جهان جای گرفته است. با این حال، بیشترین رشد دانشگاه تهران در برابر ویرایش گذشتۀ این نظام رتبه‌بندی، در شاخص «تأثیر» بوده است که جایگاه دانشگاه تهران از رتبۀ ۹۷۹ به رتبۀ ۵۲۰ جهان رسیده است.

رتبه جهانی دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی در نمودار دو، نشان داده شده‌اند.
 

 نمودار ۲. روند جایگاه جهانی دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی وبومتریکس

آنگونه که در نمودار ۲ پیدا است، جایگاه جهانی دانشگاه تهران در سنجه «سرآمدی» پیشرفتی نسبی داشته و از اواخر ۲۰۱۹ میلادی، دانشگاه تهران به رتبه زیر ۳۰۰ جهانی رسیده و در چند سال گذشته نیز این جایگاه حفظ شده است.

سنجه «سرآمدی» که ۴۰ درصد امتیاز رتبه‌بندی وبومتریکس را به خود اختصاص داده، به دنبال سنجش مقاله‌های پراستناد یک مؤسسه بر پایه داده‌های مؤسسه «سکیمگو» است. برای رتبه‌بندی ژانویۀ ۲۰۲۲، مقاله‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی سنجش شده‌اند. از این جهت می‌توان گفت که جایگاه دانشگاه تهران در این سنجه بهتر از دو سنجه دیگر است.

در سنجه «دسترسی»، که ۱۰ درصد امتیاز رتبه‌بندی وبومتریکس را به خود اختصاص داده نیز جایگاه دانشگاه تهران با بهبود روبرو بوده است. دانشگاه تهران از رتبة بیش از ۱۰۰۰ جهانی در سال ۲۰۱۶ به رتبه پیرامون ۴۰۰ جهان در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویۀ ۲۰۲۲ میلادی، «Harvard University» پیشگام جهان است و پس از آن Stanford University»»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Oxford»، «University of Michigan»، «University of Washington»، «Cornell University»، «Columbia University NY»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

کلید واژه ها: رتبه‌بندی دانشگاه تهران رتبه‌بندی وبومتریکس


( ۶ )

نظر شما :