اطلاعیه زمان و مکان برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتریPhD (نیمه متمرکز) دانشگاه تهران - سال ۱۳۹۴

تعداد بازدید:۱۳۳۰
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتریPhD (نیمه متمرکز) دانشگاه تهران - سال ۱۳۹۴

به اطلاع آندسته از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری PhD (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۴ که از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی گردیده اند می‌رساند:
ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل؛ لازم است بر اساس دستورالعمل اجرایی دانشگاه تهران و مطابق جدول زمان‌بندی اعلامی وهمچنین با هماهنگی با مسئولین مربوطه در پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز و در نظر گرفتن اولویت‌های انتخابی خود همراه با کلیه مدارک‌؛ سوابق علمی پژوهشی خود به محل‌های اعلامی مراجعه نمایند.
۱-" جداول زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴پ ردیس / دانشکده / موسسه / مرکز دانشگاه تهران (جدول پیوست)
۲-" دستور العمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ " (پیوست)
۳ -" نشانی پردیس / دانشکده / موسسه / مرکز (پیوست)
توجه: لازم است کلیه داوطلبان به اطلاعیه ها؛ شرایط و ضوابط و نحوه انجام مرحله دوم آزمون دکتری ثبت شده در سایت های پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه دقت لازم مبذول فرمایند.


( ۱ )