دانشگاه تهران رتبۀ اول ملی رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا را به خود اختصاص داد

تعداد بازدید:۱۵۷۵
دانشگاه تهران رتبۀ اول ملی رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا را به خود اختصاص داد

در جدیدترین ویرایش رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا (Best Global Universities) که توسط یو.اس. نیوز منتشر می‌شود، دانشگاه تهران، با کسب 8/34 امتیاز توانسته‌است در رتبۀ اول ملی، رتبۀ 52 آسیا، و رتبۀ 360 جهان قرار گیرد. پس از دانشگاه‌های تهران، دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم ملی و 377 و 472 بین‌المللی را به خود اختصاص دادند.
رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا جهت ارائۀ درکی بهتر از چگونگی مقایسۀ دانشگاه‌ها در سراسر دنیا ارائه شده است. با توجه به افزایش دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی را دارند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا – که بویژه بر اشتهار و پژوهش‌های دانشگاهی مؤسسه‌ها به طور کلی تمرکز دارد – می‌تواند به دانشجویان در انتخاب دانشگاه‌های مدنظرشان کمک کند.
رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا به رتبه‌بندی 500 دانشگاه برتر از 49 کشور جهان پرداخته است. اولین گام در این رتبه‌بندی، که توسط پایگاه این‌سایت (InCites) (یکی از محصول‌های مؤسسۀ تامسون رویترز) 750 دانشگاه را برای سنجش انتخاب کرده و در میان این 750 دانشگاه رتبۀ 500 دانشگاه اول فهرست را به صورت عمومی منتشر می‌کند. برای آنکه دانشگاهی در میان این 750 نمونه قرار گیرد، ابتدا باید جزء 200 دانشگاه برتر نتایج پیمایش اشتهار جهانی مؤسسۀ تامسون رویترز باشد. سپس، 200 دانشگاه برتر فهرست مؤسسه‌های دارای بیشترین انتشارات در پنج سال اخیر رتبه‌بندی شده و با فهرست 200 دانشگاه مشهور مقایسه می‌شود. گام دوم محاسبۀ رتبۀ دانشگاه‌ها بر اساس 10 شاخص اصلی نظام رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیاست، که توسط یو.اس. نیوز طراحی شده است. این شاخص‌ها و وزن‌های هرکدام در جدول زیر آمده‌اند:

شاخص‌ها

وزن

رتبۀ دانشگاه تهران

1.‌ اشتهار پژوهشی جهانی

5/12 %

198#

2.‌ اشتهار پژوهشی منطقه‌ای

5/12 %

203#

3. انتشارات

5/12 %

250#

4. تأثیر استنادی نرمال‌شده

10 %

700#

5. کل استنادها

10 %

397#

6. تعداد انتشاراتی که در میان 10 درصد اول رکوردهای پراستناد هستند

5/12 %

462#

7. درصد انتشاراتی که در میان 10 درصد اول رکوردهای پراستناد هستند

10 %

690#

8. همکاری بین‌المللی

10 %

100#

9. تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری

5 %

178#

10. نسبت فارغ‌التحصیلان دکتری به اعضای هیئت علمی دانشگاه

5 %

461#

تمامی اطلاعات علم‌سنجی مورد نیاز این نظام برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا از طریق پایگاه‌های علم‌سنجی وب آو نالج و مؤسسۀ تامسون رویترز – یکی از مهمترین پایگاه‌ها در این زمینه – تأمین می‌شود. همچنین، دانشگاه تهران توانسته است در سه حوزۀ فنی-مهندسی، علوم کشاورزی، و علوم مواد رتبه‌های حائز اهمیتی را کسب کند. در حوزۀ فنی-مهندسی دانشگاه تهران توانسته است رتبۀ 56 بین‌المللی را کسب کند؛ در حوزۀ علوم کشاورزی نیز حائز رتبۀ 76 شده؛ و در نهایت در حوزۀ علوم مواد رتبۀ 100 را به خود اختصاص داده است.