برگزاری بیست ودومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۵:۳۷ کد : ۱۴۱۲ اخبار اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۱۲۴۴
برگزاری بیست ودومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


نظر به اینکه بیست ودومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران همزمان با هفته پژوهش در اواخر آذر ماه سال جاری برگزار می گردد،  از کلیه اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان واجد شرایط تقاضا می شود ،بر اساس آیین نامه های جشنواره پژوهش نسبت به تکمیل فرم های مربوط اقدام نموده ومدارک ذیربط راهمراه با فرم های تکمیل شده  حداکثر تا تاریخ 25/07/1392 به معاونت پژوهشی پردیس/دانشکده ذیربط  ارسال نمایند تا پس از بررسی و ارزیابی اولیه جهت اقدامات بعدی به اداره کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.بدیهی است فرم های مربوط به دانشجویان پژوهشگر نمونه و پایان نامه و رساله نمونه قبل از امتیازدهی در واحد می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شود.  برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه
http://prs.ut.ac.ir مراجعه شود.