گالری تصاویر دانشگاه تهران

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵
موزه دانشکده جنگلداری
دانشکده جنگلداری
تالار تشریح
محوطه دانشکده پزشکی
دانشکده پزشکی
دانشکده طب
دانشکده بهداشت
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ورودی قدیمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشسرای عالی
احداث دانشگاه تهران
باغ جلالیه - دانشگاه تهران کنونی
محوطه دارالفنون
دارالفنون