سایت اخبار دانشگاه تهران
 
Photo Code:
Time : 2009/10/13
Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies


http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289113651250.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10417

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289118807500.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10418

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289123963750.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10419

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289129276250.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10420

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289403963750.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10421

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289409276250.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10422

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289414432500.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10423

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289419588750.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10424

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289662245000.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10425

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

http://news.ut.ac.ir/English/Images/News/Larg_pic/21-7-1388\IMAGE633910289667401250.jpg

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies

10426

Loghatnameh Dehkhoda Institute & International Center for Persian Studies
HomePage | Text Version | RSS Version | Contact Info
Copyright @ 2008 University of Tehran. All rights Reserved
HyperMedia Global Media Solutions Center / Negaresh NewsRoom